www.narrida.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 45.00 42,75   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:
wydawnictwa polskie
podział tematyczny
 
wydawnictwa anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:
Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:
sposoby płatności i dostawy
kontakt
Cookies na stronie
 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
(22) 216 80 45

ZARZĄDZANIE MIĘDZYKULTUROWE


GLINKA B. JELONEK A.W.

wydawnictwo: WYD UJ , rok wydania 2010, wydanie I

cena netto: 45.00 Twoja cena  42,75 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Publikacja jest obecnie niedostępna


Praca z całą mocą uświadamia, iż różnorodne zmiany, jakie zachodzą w organizacjach ze względu na dostosowanie do innych kultur, prowadzą do zwiększenia efektywności funkcjonowania firmy.

Dzieło ukazuje, jak umiejętne i dynamiczne wprowadzanie zasad zarządzania międzykulturowego ułatwia znajdowanie nowych inwestorów zagranicznych i partnerów handlowych.

Wreszcie, cennym wymiarem pracy jest płynne skorelowanie aspektów teoretycznych z praktycznymi.

Publikacja nie tylko systematyzuje wiedzę z zakresu zarządzania międzykulturowego, cechuje ją również świeże spojrzenie, które jest tak ważne dla wszystkich modnych tematów, narażonych na dewaluację i banalizację. Praca z całą pewnością ułatwia lepsze, niebierne zrozumienie kulturowych modeli organizacji. Inspiruje do zdobywania umiejętności negocjowania znaczeń i celów zachowań, które obowiązują w danej kulturze. Dla międzynarodowych instytucji i korporacji wszystko to ostatecznie prowadzi do integracji, serdeczności i moralnej dyscypliny poszczególnych pracowników, czego widocznym rezultatem jest "poczucie wspólnoty codziennych praktyk".

Z recenzji ks. prof. dra hab. Krzysztofa Kościelniaka


Spis treści:

Wstęp

ROZDZIAŁ 1.PROCESY GLOBALIZACYJNE I ICH KULTUROWE KONSEKWENCJE (Adam W. Jelonek)
Globalizacja - próba definicji zjawiska
Historia globalnego porządku
Obszary i przestrzenie globalizacji
Kierunki globalizacji
Krytycy globalizacji
Słowniczek pojęć
Problemy do dyskusji
Literatura zalecana
Bibliografia

ROZDZIAŁ 2.KRĘGI KULTUROWE A KULTURY ORGANIZACYJNE. WPŁYW KULTURY NARODOWEJ NA PROCESY ZARZĄDZANIA
(Ewa Trojnar)
Kręgi kulturowe w świecie
Kultury organizacyjne
Przegląd badań nad wymiarami kultur organizacyjnych i narodowych
Badania Hofstede
Badania Laurenta
Badania Trompenaarsa i Hampdena-Turnera
Projekt GLOBE
Próba oceny wyników badań
Podsumowanie
Słowniczek pojęć
Problemy do dyskusji
Literatura zalecana
Bibliografia

ROZDZIAŁ 3.WIELOKULTUROWOŚĆ W ORGANIZACJI: ŹRÓDŁA, PRZEJAWY, WPŁYW NA ZARZĄDZANIE (Beata Glinka)
Kultura organizacyjna czy kultury organizacyjne
Źródła i przejawy wielokulturowości w organizacjach
Radzenie sobie z różnorodnością kulturową
Kulturowe aspekty zmian oraz fuzji i przejęć
Podsumowanie
Słowniczek pojęć
Studium przypadku
Pytania do studium przypadku
Problemy do dyskusji
Literatura zalecana
Bibliografia

ROZDZIAŁ 4.KULTUROWE ZRÓŻNICOWANIE PROCESÓW MOTYWACYJNYCH (Anna Pawłowska)
Źródła różnic międzykulturowych w motywowaniu - perspektywa analizy
Koncepcje motywowania do pracy w kontekście międzykulturowym
Elementy procesu motywowania z perspektywy kulturowej
Stopień formalizacji systemu motywacyjnego
Rodzaje oczekiwanych zachowań pracowników
Praca i pieniądz jako specyficzne motywatory
Motywowanie materialne płacowe i pozapłacowe
Motywowanie niematerialne pozapłacowe
Inteligencja kulturowa a motywowanie do pracy w międzynarodowym
środowisku
Podsumowanie
Słowniczek pojęć
Studium przypadku
Pytania do studium przypadku
Problemy do dyskusji
Literatura zalecana
Bibliografia

ROZDZIAŁ 5.NEGOCJACJE I KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA - WYBRANE WYZWANIA (Agnieszka Postula)
Negocjacje międzykulturowe
Wpływ kultury na negocjacje
Perspektywa menedżerska
Perspektywa badawcza
Ograniczenia racjonalnych negocjacji na płaszczyźnie międzykulturowej
Konstruowanie rzeczywistości
Tożsamość kulturowa
Błąd atrybucji i zła komunikacja
Stereotypy
Rozumowanie i poznanie
Komunikacja wysokiego i niskiego kontekstu
Jak ograniczyć błędy komunikacyjne
Programy szkoleniowe
Świadomość kulturowa
Relatywizm kulturowy
Koncepcje kultur narodowych - wykorzystanie w negocjacjach
Protransakcyjne versus propartnerskie
Ceremonialność versus nieceremonialność
Polichroniczność versus monochroniczność
Ekspresyjność versus powściągliwość
Szok kulturowy
Podsumowanie
Słowniczek pojęć
Problemy do dyskusji
Literatura zalecana
Bibliografia

ROZDZIAŁ 6.MARKETING WIELOKULTUROWY. MOŻLIWOŚĆ STANDARYZACJI I ADAPTACJI DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH (Grzegorz Karasiewicz)
Globalizacj a rynków
Korzyści standaryzacji działań marketingowych
Obniżka kosztów działalności
Kreowanie jednolitego wizerunku
Transfer wiedzy i informacji
Większe możliwości strategiczne
Łatwiejsze zarządzanie marketingowe
Działania prowadzące do wyższego stopnia standaryzacji marketingu
Wybór rynków produktowych
Rynki zagraniczne
Rynek docelowy
Strategia pozycjonowania
Procedury zarządzania marketingowego
Łatwość i trudność standaryzacji instrumentów marketingowych
Podsumowanie
Słowniczek pojęć
Studium przypadku
Pytania do studium przypadku
Problemy do dyskusji
Literatura zalecana
Bibliografia

ROZDZIAŁ 7.BUDOWANIE STRATEGII ORGANIZACJI -ASPEKTY MIĘDZYNARODOWE I MIĘDZYKULTUROWE (Mariola Ciszewska-Mlinarić)
Strategia organizacji i strategia umiędzynarodowienia działalności
Strategia organizacji
Strategia umiędzynarodowienia działalności
Firmy lokalne i globalne
Motywy umiędzynarodowienia
Teorie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
Wybór rynku zagranicznego
Wybór sposobu wejścia
Integracja globalna versus reaktywność lokalna
Wpływ czynników kulturowych na wybory strategiczne związane
z umiędzynarodowieniem
Podsumowanie
Słowniczek pojęć
Studium przypadku
Pytania do studium przypadku
Problemy do dyskusji
Literatura zalecana
Bibliografia

ROZDZIAŁ 8.TRENINGI KULTUROWE W BIZNESIE (Halina Grzymała-Moszczyńska)
Przyczyny wykorzystania treningów kulturowych
Metody wykorzystywane w treningach kulturowych
Treningi kulturowe w polskim biznesie
Podsumowanie
Słowniczek pojęć
Studium przypadku
Pytania do studium przypadku
Problemy do dyskusji
Literatura zalecana
Bibliografia

ROZDZIAŁ 9.RÓŻNORODNOŚĆ TRADYCJI ADMINISTROWANIA - KULTUROWY KONTEKST ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO
(Przemysław Hensel)
Wpływ kultury narodowej na administrację publiczną
Hierarchia i równość
Wolność i przymus
Lojalność i zaangażowanie
Zaufanie do innych i zaufanie do władzy
Podstawowe tradycje administracji publicznej w krajach rozwiniętych
Relacja państwa i społeczeństwa
Stosowanie prawa a zarządzanie
Relacja między urzędnikami a politykami
Model kariery urzędniczej
Jednorodność systemu administracji
Stosunek do grup interesów i ich reprezentacji
Sposób kontroli administracji publicznej
Wpływ kultury administracji publicznej na kulturę narodową
Podsumowanie
Słowniczek pojęć
Problemy do dyskusji
Literatura zalecana
Bibliografia

ROZDZIAŁ 10.KULTUROWE UWARUNKOWANIA NADZORU KORPORACYJNEGO (Igor Postula)
Definicja nadzoru korporacyjnego
Historia nadzoru korporacyjnego
Ujęcia teoretyczne nadzoru korporacyjnego
Modele nadzoru korporacyjnego
Kultura jako determinanta nadzoru korporacyjnego
Kultura a problem agencji
Badania w zakresie wpływu kultury na nadzór korporacyjny
Skłonność do pozyskiwania kapitału na giełdzie
Struktura własności
Oportunistyczne działania menedżerów
Wynagrodzenia menedżerów
Ujawnianie informacji o korporacji
Historyczne znaczenie czynników kulturowych w kształtowaniu modeli
nadzoru korporacyjnego
Globalizacja - kultura - nadzór korporacyjny
Podsumowanie
Słowniczek pojęć
Problemy do dyskusji
Literatura zalecana
Bibliografia

ROZDZIAŁ 11.ETYKA W ZARZĄDZANIU MIĘDZYKULTUROWYM (Krzysztof Kietliński)
Zarządzanie międzykulturowe a wartości etyczne
Zarządzanie międzyreligijne
Próba syntezy
Słowniczek pojęć
Studium przypadku
Pytania do studium przypadku
Problemy do dyskusji
Literatura zalecana
Bibliografia

ROZDZIAŁ 12.NOWE TENDENCJE W BADANIACH MIĘDZYKULTUROWYCH I BADANIACH KULTURY (Monika Kostera, Martyna Śliwa)
Różnice i podobieństwa nie tylko kulturowe: obcokrajowość, język, płeć i klasa w zarządzaniu międzykulturowym
Kulturowy kontekst zarządzania
Podsumowanie
Słowniczek pojęć
Problemy do dyskusji
Literatura zalecana
Bibliografia

Indeks rzeczowy

Autorzy


296 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone NARRIDA POLSKA Sp. z o.o. 2000-2014