www.narrida.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:
wydawnictwa polskie
podział tematyczny
 
wydawnictwa anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:
Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:
sposoby płatności i dostawy
kontakt
Cookies na stronie
 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
(22) 216 80 45

RESOCJALIZACJA. TEORIA I PRAKTYKA PEDAGOGICZNA T.1.


URBAN B. RED. STANIK J.M.

wydawnictwo: PWN , rok wydania 2008, wydanie I

cena netto: 64.00 Twoja cena  60,80 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Podręcznik prezentuje najnowsze osiągnięcia oraz współczesny dorobek pedagogiki resocjalizacyjnej, zarówno krajowej, jak i zagranicznej.

Omawia podstawowe zagadnienia składające się na niezbędny zasób wiedzy o problemach teoretycznych i praktyce resocjalizacyjnej. Wyczerpująco prezentuje zagadnienia odnoszące się do charakteru pedagogiki resocjalizacyjnej i jej miejsca w systemie nauk społecznych, przejawów i dynamiki społecznych zjawisk dewiacyjnych. Przybliża zagadnienia dotyczące zaburzeń w zachowaniu, niedostosowania społecznego, przestępczości oraz uzależnień. Szczegółowo przedstawia współczesne systemy resocjalizacyjne oraz sam proces resocjalizacji, a także zagadnienia dotyczące profilaktyki i środków probacyjnych w praktyce resocjalizacyjnej. Ponadto, co niezwykle cenne, ukazuje implikacje wynikające z teorii nauk społecznych dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej.

Tom 1 przedstawia teoretyczne podstawy dyscypliny, odnosząc się zarówno do rysu historycznego, jak i wyników współczesnych badań.


Biorąc pod uwagę merytoryczną zawartość recenzowanej pracy, należy stwierdzić, że zasługuje ona na wysoką ocenę. Przede wszystkim dlatego, że stanowi dobry przykład opracowania interdyscyplinarnego, którego celem było zgromadzenie aktualnej wiedzy teoretycznej i empirycznej na temat resocjalizacji sprawców czynów karalnych oraz profilaktyki w tym zakresie. Zawiera ona ponadto liczne odniesienia do zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych w naszym kraju, co podnosi jej wartość dla praktyki resocjalizacyjnej.
(prof. Mieczysław Radochoński)


RESOCJALIZACJA. TEORIA I PRAKTYKA PEDAGOGICZNA T.2.


Spis treści:

Wprowadzenie (Bronisław Urban, Jan M. Stanik)

ROZDZIAŁ 1. Resocjalizacja jako przedmiot badań interdyscyplinarnych
1.1. Teoria resocjalizacji w strukturze nauk społecznych (Bronisław Urban)
1.1.1. Filozofia a pedagogika resocjalizacyjna
1.1.2. Psychologia a pedagogika resocjalizacyjna
1.1.3. Socjologia a teoria resocjalizacyjna
1.1.4. Wizja ponowoczesności a perspektywa resocjalizacji
1.1.5. Metodologiczna niejednolitość i interdyscyplinarny charakter pedagogiki resocjalizacyjnej
1.2. Historia rozwoju praktyki resocjalizacyjnej w Polsce i na świecie (Ewald Jacek Duka-czewski)
1.2.1. Ewolucja stosowania kar
1.2.2. Rozwój placówek resocjalizacyjnych w Europie
1.2.3. Charakterystyczne systemy resocjalizacji
1.2.4. Rozwój resocjalizacji w Polsce
1.3. Różne ujęcia definicji resocjalizacji (Lesław Pytka)
1.4. Współczesne prądy w naukach społecznych a teoria i praktyka resocjalizacyjna
1.4.1. Psychologiczne podstawy resocjalizacji (Kazimierz Pospiszyl)
1.4.2. Resocjalizacja i praktyka resocjalizacyjna w ujęciu Czesława Czapówa (Lesław Pytka)
1.4.3. Zachowania dewiacyjne w założeniach symbolicznego interakcjonizmu. Implikacje dla praktyki resocjalizacyjnej (Bronisław Urban)
1.4.4. Wybrane koncepcje i wyniki badań kryminologicznych a perspektywy resocjalizacji (Jan M. Stanik)

ROZDZIAŁ 2. Zaburzenia w zachowaniu i niedostosowanie społeczne w świetle współczesnych wyników badań (Bronisław Urban)
2.1. Zaburzenia w zachowaniu - koncepcje teoretyczne, typologia i ewolucja
2.1.1. Zaburzenia w zachowaniu i niedostosowanie społeczne we współczesnych naukach o zachowaniu człowieka i resocjalizacji
2.1.2. Zaburzenia w zachowaniu i niedostosowanie społeczne we współczesnych teoriach (perspektywach) psychologicznych i socjologicznych
2.1.3. Typologia zaburzeń w zachowaniu i niedostosowania społecznego
2.1.4. Rozwój zaburzeń w zachowaniu w kierunku przestępczości
2.1.5. Zaburzenia w zachowaniu a status społeczny w grupie rówieśniczej

ROZDZIAŁ 3. Diagnozowanie niedostosowania społecznego i asocjalności (Jan M. Stanik)
3.1. Pojęcie niedostosowania społecznego (NS), asocjalności (A) i demoralizacji
3.1.1. Pojęcie asocjalności
3.1.2. Pojęcie demoralizacji
3.2. Ogólny model diagnozowania niedostosowania społecznego (NS) i asocjalności (A)
3.3. Styl życia jako nadrzędny konstrukt opisowy w diagnozowaniu (NS) i (A)
3.4. Czynniki ryzyka (NS) i (A) w instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych strukturach społecznych
3.4.1. Warunki opiekuńczo-wychowawcze w rodzinie nieletniego (WOWRN) jako parcjalny przedmiot diagnozowania (NS) i (A)
3.4.2. Efekty edukacyjno-wychowawcze (EEWN) jako parcjalny przedmiot diagnozowania niedostosowania społecznego nieletnich
3.4.3. Funkcjonowanie w asocjalnych grupach podkulturowych jako parcjalny przedmiot diagnozowania (NS) i (A)
3.5. Realizacja osobistych zadań rozwojowych (OZR) jako przedmiot diagnozowania (NS) i (A) nieletnich
3.5.1. Pojęcie zadań rozwojowych
3.6. Diagnoza (NS) i (A) nieletnich w ujęciu psychologicznym

ROZDZIAŁ 4. Współczesne systemy resocjalizacyjne
4.1. Współczesne nurty w resocjalizacji (Marek Konopczyński)
4.1.1. Cztery koncepcje resocjalizacji
4.1.2. Teoria "rozwoju dojrzałości interpersonalnej" Sullivana i Granta
4.1.3. "Teatr życia codziennego" Goffmana
4.1.4. Koncepcja resilience (oporu-elastyczności)
4.2. Przykłady praktycznych modeli resocjalizacyjnych w różnych krajach (Marian Kalinowski)
4.2.1. Systemy resocjalizacji nieletnich w Wielkiej Brytanii
4.2.2. Francuski model resocjalizacji nieletnich
4.2.3. Model resocjalizacji nieletnich w Niemczech
4.2.4. Systemy postępowania z nieletnimi w krajach skandynawskich

ROZDZIAŁ 5. Resocjalizacja w ujęciu pedagogicznym
5.1. Cele resocjalizacji (Stawomir Sobczak)
5.1.1. Postawa aksjologiczna
5.1.2. Postawa antropologiczna
5.1.3. Teleologia wychowania resocjalizacyjnego
5.2. Struktura procesu resocjalizacji (Marian Kalinowski)
5.3. Zasady wychowania resocjalizującego (Marian Kalinowski)
5.4.Formy, metody i środki wychowania resocjalizującego (Marian Kalinowski)
5.5. Kształcenie resocjalizujące (Adam Szecówka)
5.5.1. Rola wykształcenia w readaptacji społecznej
5.5.2. Psychofizyczne i pedagogiczne uwarunkowania uczniów niedostosowanych społecznie
5.5.3. Desocjalizujące czynniki w środowisku szkoły masowej
5.5.4. Szkoła w placówce resocjalizacyjnej
5.5.5. Istota kształcenia resocjalizującego
5.5.6. Kierunki optymalizacji nauczania resocjalizującego
5.6. Twórcza resocjalizacja. Kształtowanie nowych tożsamości (Marek Konopczyński)
5.6.1. Zarys koncepcji twórczej resocjalizacji
5.6.2. Zalecenia metodyczne w procesie twórczej resocjalizacji
5.6.3. Strategie metodyczne w procesie twórczej resocjalizacji
5.6.4. Procedury metodyczne w procesie twórczej resocjalizacji
5.6.5. Twórcza resocjalizacja. Kreowanie alternatywnej tożsamości nieletnich
5.7. Ocena rezultatów resocjalizacji (Bronisław Urban)

ROZDZIAŁ 6. Resocjalizacja w zakładach karnych
6.1. Kara kryminalna i kara pozbawienia wolności (Mieczysław Ciosek)
6.1.1. Przestępstwo i kara kryminalna
6.1.2. Koncepcje kary kryminalnej
6.1.3. Funkcje kary pozbawienia wolności
6.2. Zakład karny jako instytucja resocjalizacyjna (Mieczysław Ciosek)
6.2.1. Zakład karny jako organizacja totalna
6.2.2. Personel więzienny i jego funkcje
6.2.3. Zasady funkcjonowania całej społeczności więziennej
6.2.4. Resocjalizacja jako nadrzędne zadanie całej społeczności więziennej
6.3. Podkultura więzienna jako bariera resocjalizacji penitencjarnej (Mieczysław Ciosek)
6.3.1. Pojęcie i geneza więziennej podkultury
6.3.2. Nieformalny kodeks postępowania więźniów
6.3.3. System komunikacji więźniów
6.3.4. Negatywne przejawy podkultury więziennej
6.4. Szansę resocjalizacji penitencjarnej (Mieczysław Ciosek)
6.5. Kategorie klasyfikacyjne i zróżnicowanie osobowościowe skazanych jako wyznaczniki celów i programów resocjalizacji penitencjarnej (Jan Szatański)
6.5.1. Klasyfikacje formalne (kodeksowe)
6.5.2. Kategoryzacje nieformalne (pozakodeksowe)
6.5.3. Zróżnicowanie populacji więziennej wyznacznikiem podatności na resocjalizację
6.5.4. Cele resocjalizacji penitencjarnej
6.5.5. Przedmiot diagnozy penitencjarnej tradycyjnej i zmodernizowanej
6.5.6. Resocjalizacja penitencjarna jako korektura zachowania oraz jako przemiana moralna skazanego i jej apogeum
6.5.7. Perspektywy komplementarnej readaptacji psychospołecznej więźniów "doczłowieczających się"
6.5.8. Zadania zmodernizowanej psychokorektury
Bibliografia
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy


431 stron, B5, miękka oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone NARRIDA POLSKA Sp. z o.o. 2000-2014