www.narrida.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 61.50 58,43   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:
wydawnictwa polskie
podział tematyczny
 
wydawnictwa anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:
Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:
sposoby płatności i dostawy
kontakt
Cookies na stronie
 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
(22) 216 80 45

USTAWA O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PACJENTA KOMENTARZ


AUGUSTYNOWICZ A. BUDZISZEWSKA-MAKULSKA A.

wydawnictwo: CEDEWU , rok wydania 2010, wydanie I

cena netto: 61.50 Twoja cena  58,43 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

W czerwcu 2009 r.. weszła w życie uchwalona 6 listopada 2008 r. ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa ta wchodziła w skład tzw. pakietu ustaw zdrowotnych, reformujących system ochrony zdrowia.
Ustawa ma na celu kompleksowe usystematyzowanie i uporządkowanie norm prawnych regulujących prawa pacjenta w jednym akcie prawnym. Ustawa swoim zakresem przedmiotowym obejmuje m.in. prawa pacjenta oraz obowiązki świadczeniodawców związane z realizacją tych praw. Powołuje także do życia nową instytucję ? Rzecznika Praw Pacjenta.
Prezentowana publikacja jest pierwszym na rynku komentarzem do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokonano w niej analizy przepisów, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego, według stanu na dzień 31 sierpnia 2009 r. Prezentowane poglądy zobrazowane zostały licznymi przykładami.
Książka stanowi kompendium wiedzy na temat regulacji zawartych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W sposób jasny i klarowny wskazuje, jak w praktyce stosować przepisy, by respektować prawa pacjenta.
Komentarz jako praktyczny poradnik polecamy lekarzom, pielęgniarkom i położnym, ratownikom medycznym oraz innym pracownikom zakładów opieki zdrowotnej. Będzie on przydatny dla organizacji zajmujących się problematyką praw pacjenta, prawników a także innych osób zainteresowanych omawianymi kwestiami. Książkę polecamy również studentom a także wykładowcom uczelni medycznych. Jednocześnie książka jest przydatna również pacjentom, ponieważ wskazuje w jaki sposób egzekwować przestrzeganie należnych im praw.Anna Augustynowicz
Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2005 roku doktor nauk prawnych. W latach 1999-2007 główny specjalista w Ministerstwie Zdrowia. Jest adiunktem w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz adiunktem w Szkole Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. W sferze jej zainteresowań zawodowych znajduje się problematyka praw pacjenta. Zajmuje się kwestią odpowiedzialności prawnej osób wykonujących zawody medyczne oraz problematyką organizacji systemu ochrony zdrowia. Autorka m.in. monografii Podstawy prawa dla diagnostów laboratoryjnych,   publikacji z zakresu tajemnicy zawodowej lekarza. W swoim dorobku posiada również publikacje dotyczące organizacji systemu ochrony zdrowia, w tym m.in. przekształceń własnościowych.

Alina Budziszewska-Makulska
Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od grudnia 2000 r. jest zatrudniona w Ministerstwie Zdrowia. Jako legislator (ukończyła aplikację legislacyjną organizowaną przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów) uczestniczyła w pracach nad regulacjami dotyczącymi dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ratownictwa medycznego oraz organizacji systemu ochrony zdrowia.


Spis treści:

 

Wykaz Skótów ...... 7

Wprowadzenie ......... 9

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta...... 11

Rozdział 1

Przepisy ogólne..... 13

Art. 1. Zakres regulacji ... 13

Art. 2. Podmioty obowiązane do przestrzegania praw pacjenta . 14

Art. 3. Wyjaśnienie pojęć ustawowych ... 16

Art. 4. Odpowiedzialność w razie zawinionego naruszenia praw pacjenta ... 21

Art. 5. Ograniczenia praw pacjenta ..... 27

Rozdział 2

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych ....... 29

Art. 6. Zakres prawa do świadczeń zdrowotnych ..... 29

Art. 7. Prawo do świadczeń w razie zagrożenia życia lub zdrowia ..... 49

Art. 8. Obowiązki personelu medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych ..... 55

Rozdział 3

Prawo pacjenta do informacji ...... 63

Art. 9. Prawo do informacji ..... 63

Art. 10. Informacja o zamiarze odstąpienia od leczenia ... 72

Art. 11. Informowanie pacjentów o ich prawach ... 77

Art. 12. Informowanie o udzielanych świadczeniach .... 78

Rozdział 4

Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych..... 81

Art. 13. Zakres przedmiotowy i podmiotowy tajemnicy ... 81

Art. 14. Wyjątki od obowiązku zachowania tajemnicy .. 84

Rozdział 5

Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego ..... 119

Art. 15. Zakres stosowania przepisów dotyczących zgody ... 119

Art. 16. Prawo do wyrażenia zgody 131

Art. 17. Zgoda na badania diagnostyczne i inne świadczenia .... 135

Art. 18. Zgoda na zabiegi operacyjne i zabiegi o podwyższonym ryzyku .... 146

Art. 19. Leczenie bez zgody ... 151

Rozdział 6

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta ... 159

Art. 20. Prawo do poszanowania intymności i godności .. 159

Art. 21. Obecność osoby bliskiej.. 161

Art. 22. Obecność osób wykonujących zawód medyczny innych niż udzielające świadczeń zdrowotnych .... 162

Rozdział 7

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej .... 165

Art. 23. Prawo do dokumentacji .... 165

Art. 24. Prowadzenie, przechowywanie dokumentacji .. 167

Art. 25. Zawartość dokumentacji medycznej ....... 170

Art. 26. Podmioty uprawnione do dokumentacji ...... 172

Art. 27. Formy udostępnienia dokumentacji ... 176

Art. 28. Opłata za udostępnienie dokumentacji ...... 179

Art. 29. Czas przechowywania dokumentacji ..... 180

Art. 30. Akty wykonawcze ...... 182

Rozdział 8

Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza ...... 185

Art. 31. Sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza. 185

Art. 32. Komisja lekarska ...... 188

Rozdział 9

Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego ..... 189

Art. 33. Prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego ..... 189

Art. 34. Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej ..... 190

Art. 35. Koszty realizacji prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego ... 192

Rozdział 10

Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej.. 195

Art. 36. Opieka duszpasterska .. 195

Art. 37. Kontakt z duchownym ... 196

Art. 38. Koszty realizacji prawa do opieki duszpasterskiej ... 196

Rozdział 11

Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie .... 197

Art. 39. Rzeczy wartościowe w depozycie ..... 197

Art. 40. Rozporządzenie wykonawcze ....... 198

Rozdział 12

Rzecznik Praw Pacjenta ......... 199

Art. 41. Rzecznik Praw Pacjenta ..... 199

Art. 42. Kompetencje Rzecznika ..... 202

Art. 43. Kwalifikacje Rzecznika ....... 203

Art. 44. Powołanie Rzecznika ....... 203

Art. 45. Odwołanie Rzecznika .... 206

Art. 46. Zastępcy Rzecznika .... 206

Art. 47. Zakres działania Rzecznika .. 207

Art. 48. Współpraca z innymi Rzecznikami.. 208

Art. 49. Zakaz prowadzenia dodatkowej działalności .. 209

Art. 50. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego ... 210

Art. 51. Wniosek do Rzecznika .... 211

Art. 52. Uprawnienia Rzecznika w postępowaniu wyjaśniającym . 213

Art. 53. Postępowanie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego .... 214

Art. 54. ......... 216

Art. 55. Uprawnienia Rzecznika w sprawach cywilnych ..... 217

Art. 56. Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego ..... 218

Art. 57. Organizacja biura Rzecznika ...... 219

Art. 58. Sprawozdanie Rzecznika ... 220

Rozdział 13

Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów . 221

Art. 59. Pojęcie praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. 221

Art. 60. Strony postępowania...... 225

Art. 61. Uprawnienia Rzecznika w postępowaniu .... 226

Art. 62. Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów ... 227

Art. 63. Odmowa wszczęcia postępowania..... 227

Art. 64. Decyzja o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów .... 228

Art. 65. Stosowanie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego ... 229

Art. 66. Skarga do sądu administracyjnego .... 230

Art. 67. Przedawnienie ... 230

Rozdział 14

Kary pieniężne ... 231

Art. 68. Kary pieniężne za niepodjęcie działań określonych w decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe prawa pacjentów ...... 231

Art. 69. Kary pieniężne za nieudzielanie informacji dotyczących okoliczności stosowania praktyk....... 231

Art. 70. Ustalanie wysokości kar .. 231

Art. 71. Ściąganie kar ..... 232

Rozdział 15

Przepis końcowy .... 233

Art. 72. Termin wejścia w życie ustawy ..... 233

Bibliografia ...... 235

Orzecznictwo ........ 239


239 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone NARRIDA POLSKA Sp. z o.o. 2000-2014