www.narrida.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:
wydawnictwa polskie
podział tematyczny
 
wydawnictwa anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:
Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:
sposoby płatności i dostawy
kontakt
Cookies na stronie
 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
(22) 216 80 45

PRAWO DO POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM


NITECKI S.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2008, wydanie I

cena netto: 79.00 Twoja cena  75,05 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Niniejsza monografia wypełnia w polskiej literaturze lukę dotyczącą opracowań na temat prawnych aspektów pomocy społecznej. W książce porusza się kwestie związane z zakresem pojęcia pomocy społecznej, jej miejscem w systemie prawa oraz celami, zasadami i wartościami występującymi na gruncie tego prawa. Problematyka przedstawiona jest z perspektywy osoby ubiegającej się o świadczenie z pomocy społecznej. Kluczowe miejsce w pracy zajmuje zatem analiza zakresu podmiotowego prawa do pomocy społecznej oraz wymagań, jakie należy spełnić, aby takie świadczenie otrzymać. Dopełnienie stanowi prezentacja unormowań procesowych związanych z przyznaniem poszczególnych rodzajów świadczeń oraz organów uprawnionych do podejmowania działań w tym zakresie.

Praca łączy teoretyczne rozważania - skierowane zarówno do specjalistów z omawianego zakresu, jak i studentów kierunków prawniczych oraz z zakresu pracy socjalnej - z praktycznymi analizami możliwymi do wykorzystania przez osoby zatrudnione w organach administracji publicznej oraz wymiaru sprawiedliwości, jest też dobrym punktem wyjścia do pogłębionej analizy poszczególnych instytucji pomocy społecznej.

Stan prawny na 1.02.2008 r.


Spis treści

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Rozdział 1. Pojęcie pomocy społecznej

1.1. Geneza pomocy społecznej
1.2. Pojęcie pomocy społecznej
1.3. Modele i miejsce pomocy społecznej w systemie prawa
1.3.1. Modele pomocy społecznej
1.3.2. Miejsce pomocy społecznej w systemie prawa
1.4. Podstawy prawne pomocy społecznej

Rozdział 2. Cele, zasady i wartości pomocy społecznej
2.1. Cele pomocy społecznej
2.1.1. Zagadnienia wstępne
2.1.2. Cel podstawowy pomocy społecznej - umożliwienie osobom i rodzinom życie w warunkach odpowiadających godności człowieka
2.1.3. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb
2.1.4. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia
2.1.5. Doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem
2.1.6. Zapobieganie sytuacjom powodującym niemożność przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych
2.1.7. Przyznawanie świadczenia z pomocy społecznej służące umacnianiu rodziny
2.1.8. Podsumowanie
2.2. Zasady pomocy społecznej
2.2.1. Pojęcie zasady w prawie
2.2.2. Zasada indywidualizacji
2.2.3. Zasada subsydiarności (pomocniczości)
2.2.4. Zasada uwzględniania potrzeb osób i rodzin korzystających z pomocy, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej
2.2.5. Zasada współdziałania osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej
2.2.6. Zasada finansowania pomocy społecznej ze środków publicznych
2.2.7. Podsumowanie
2.3. Wartości aksjologiczne związane z prawem do świadczenia z pomocy społecznej
2.3.1. Wprowadzenie
2.3.2. Godność
2.3.3. Wolność
2.3.4. Równość
2.3.5. Sprawiedliwość
2.3.6. Solidarność
2.3.7. Podsumowanie

Rozdział 3. Zakres podmiotowy prawa do pomocy społecznej

3.1. Podmioty uprawnione do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej
3.1.1. Zagadnienia wprowadzające
3.1.2. Rodzina jako podmiot świadczenia z pomocy społecznej
3.1.3. Osoba fizyczna jako podmiot świadczenia pomocy społecznej
3.1.4. Zmarły jako adresat działań pomocy społecznej
3.2. Wymogi, jakie muszą spełniać osoby ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej
3.2.1. Wprowadzenie
3.2.2. Wysokość dochodu jako wymóg przy ubieganiu się o świadczenie z pomocy społecznej
3.2.3. Przesłanki uzasadniające przyznanie świadczenia
3.2.3.1. Ubóstwo
3.2.3.2. Sieroctwo
3.2.3.3. Bezdomność
3.2.3.4. Potrzeba ochrony macierzyństwa
3.2.3.5. Wielodzietność
3.2.3.6. Bezrobocie
3.2.3.7. Niepełnosprawność
3.2.3.8. Długotrwała choroba (ciężka choroba)
3.2.3.9. Przemoc w rodzinie
3.2.3.10. Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi
3.2.3.11. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego
3.2.3.12. Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
3.2.3.13. Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
3.2.3.14. Alkoholizm lub narkomania
3.2.3.15. Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
3.2.3.16. Klęska żywiołowa lub ekologiczna
3.2.3.17. Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa
3.3. Podsumowanie

Rozdział 4. Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej
4.1. Pojęcie świadczenia z pomocy społecznej i jego klasyfikacje
4.1.1. Zagadnienia wprowadzające
4.1.2. Podziały świadczeń z pomocy społecznej
4.2. Świadczenia pomocy środowiskowej
4.2.1. Świadczenia pieniężne
4.2.1.1. Zasiłek stały
4.2.1.2. Zasiłek okresowy
4.2.1.3. Zasiłek celowy
4.2.1.4. Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie
4.2.1.5. Pomoc dla rodzin zastępczych
4.2.1.6. Pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki
4.2.1.7. Świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców
4.2.2. Świadczenia niepieniężne
4.2.2.1. Praca socjalna
4.2.2.2. Pomoc rzeczowa na ekonomiczne usamodzielnienie
4.2.2.3. Sprawienie pogrzebu
4.2.2.4. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w miejscu zamieszkania
4.2.2.5. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
4.3. Świadczenia pomocy instytucjonalnej
4.3.1. Domy pomocy społecznej
4.3.2. Placówki opiekuńczo-wychowawcze
4.3.3. Ośrodki wsparcia
4.3.4. Ośrodek interwencji kryzysowej
4.4. Świadczenia pomocy społecznej w sytuacjach nadzwyczajnych
4.5. Obowiązki związane z przyznanymi świadczeniami
4.6. Podsumowanie

Rozdział 5. Prawne formy przyznania świadczenia z pomocy społecznej

5.1. Wprowadzenie
5.2. Pojęcie stosunku administracyjnoprawnego i sytuacji administracyjnoprawnej w pomocy społecznej
5.3. Prawne formy przyznania świadczenia z pomocy społecznej
5.4. Unormowania procesowe związane z przyznaniem świadczenia z pomocy społecznej
5.4.1. Relacje ustaw z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego
5.4.2. Odmienności procesowe przy przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej w stosunku do ogólnego postępowania administracyjnego
5.4.2.1. Zasady ogólne
5.4.2.2. Właściwość organu w sprawach pomocy społecznej
5.4.2.3. Wszczęcie postępowania
5.4.2.4. Postępowanie dowodowe
5.4.2.5. Rozstrzygnięcia i środki odwoławcze
5.4.2.6. Weryfikacja decyzji administracyjnej
5.4.2.7. Sądowa kontrola decyzji administracyjnych
5.5. Podsumowanie

Rozdział 6. Organizacja pomocy społecznej

6.1. Wprowadzenie
6.2. Organy administracji rządowej wykonujące zadania z zakresu pomocy społecznej
6.3. Organy samorządu terytorialnego wykonujące zadania z zakresu pomocy społecznej
6.3.1. Gmina
6.3.2. Powiat
6.3.3. Województwo samorządowe
6.5. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia

368 stron, A5, twarda oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone NARRIDA POLSKA Sp. z o.o. 2000-2014