www.narrida.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:
wydawnictwa polskie
podział tematyczny
 
wydawnictwa anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:
Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:
sposoby płatności i dostawy
kontakt
Cookies na stronie
 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
(22) 216 80 45

PODSTAWY FIZYKI


BOGUSZ W. GARBARCZYK J. KROK F.

wydawnictwo: WYD PW , rok wydania 2010, wydanie IV

cena netto: 76.38 Twoja cena  72,56 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Podstawy fizyki


W publikacji omówiono zarówno podstawy doświadczalne, jak i modele teoretyczne wszystkich działów fizyki klasycznej, mechaniki kwantowej, fizyki jądrowej oraz podstawy fizyki ciała stałego.

Prezentację materiału przeprowadzono za pomocą analizy matematycznej i algebry, stopniując trudność zagadnień.


Przedmowa

1. PRZEDMIOT, JĘZYK I METODOLOGIA FIZYKI
   1.1. Czym jest fizyka?
    1.2. Wielkości fizyczne
    1.3. Pomiar wielkości fizycznych. Rzędy wielkości
    1.4. Prawa i zasady fizyki
    1.5. Modele matematyczne. Teorie fizyczne
    1.6. Związki fizyki z innymi naukami. Rola komputerów w fizyce
    1.7. Oddziaływania fundamentalne
2. KLASYCZNA MECHANIKA NIERELATYWISTYCZNA
    2.1. Wstęp
    2.2. Kinematyka
    2.3. Dynamika
    2.4. Praca, moc i energia
    2.5. Zasady zachowania
    2.6. Oddziaływanie grawitacyjne
3. MECHANIKA PŁYNÓW
    3.1. Klasyfikacja płynów
    3.2. Klasyfikacja przepływów. Liczba Reynoldsa i podobieństwo dynamiczne
    3.3. Równanie ciągłości płynu
    3.4. Równanie Bernoulliego i jego zastosowania
    3.5. Wektorowe pole prędkości
4. TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA
    4.1. Opis fenomenologiczny a statystyczny
    4.2. Energia wewnętrzna układu termodynamicznego
    4.3. Zerowa zasada termodynamiki
    4.4. Równowaga termodynamiczna
    4.5. Praca i ciepło
    4.6. Pierwsza zasada termodynamiki
    4.7. Funkcje stanu a funkcje procesu
    4.8. Gaz doskonały
    4.9. Gazy rzeczywiste
    4.10. Proces politropowy i jego szczególne przypadki
    4.11. Cykle termodynamiczne. Sprawność maszyn cieplnych
    4.12. Entropia
    4.13. Druga zasada termodynamiki
    4.14. Trzecia zasada termodynamiki
    4.15. Potencjały termodynamiczne
    4.16. Reguła faz Gibbsa. Diagramy fazowe
    4.17. Równanie Clapeyrona-Clausiusa
5. TERMODYNAMIKA STATYSTYCZNA
    5.1. Podstawowe pojęcia statystyki fizycznej
    5.2. Stan mikroskopowy i stan makroskopowy. Prawdopodobieństwo termodynamiczne
    5.3. Statystyczna interpretacja równowagi i entropii
    5.4. Mikroskopowa interpretacja ciśnienia i temperatury
    5.5. Zasada ekwipartycji energii
    5.6. Średnia droga swobodna
    5.7. Rozkład Boltzmanna
    5.8. Rozkład Maxwella
    5.9. Zjawiska transportu w gazach
6. ELEKTROSTATYKA
    6.1. Wstęp
    6.2. Prawo Coulomba
    6.3. Pole elektryczne
    6.4. Układy ładunków punktowych. Dipol elektryczny
    6.5. Zastosowanie prawa Coulomba do obliczania natężenia pola ciągłych rozkładów ładunków
    6.6. Prawo Gaussa
    6.7. Postać różniczkowa prawa Gaussa
    6.8. Potencjał elektryczny
    6.9. Pojemność elektryczna przewodnika
    6.10. Energia elektryczna
    6.11. Siły ponderomotoryczne. Elektrometr bezwzględny Kelvina
    6.12. Leczenie kondensatorów
    6.13. Pole elektryczne w ośrodku materialnym
    6.14. Mechanizmy polaryzacji elektrycznej w dielektrykach
    6.15. Ferroelektryki
7. PRĄD ELEKTRYCZNY
    7.1. Podstawowe wiadomości o prądzie stałym
    7.2. Teoria Drudego-Lorentza przewodnictwa elektrycznego metali
    7.3. Prawa Kirchhoffa
    7.4. Praca prądu elektrycznego
    7.5. Roztwory elektrolityczne. Prawa elektrolizy Faradaya
    7.6. Przewodność elektryczna równoważnikowa roztworów elektrolitów. Liczby przenoszenia
8. MAGNETYZM I INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA
    8.1. Siła Lorentza - wektor indukcji magnetycznej
    8.2. Ruch czystek naładowanych w polu magnetycznym
    8.3. Siła elektrodynamiczna. Moment magnetyczny obwodu z prądem
    8.4. Zjawisko Halle
    8.5. Pole magnetyczne prądu
    8.6. Magnes stały
    8.7. Względność pola magnetycznego
    8.8. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej
    8.9. Zjawisko indukcji własnej. Indukcyjność cewki
    8.10. Energia pola magnetycznego
    8.11. Indukcja wzajemna
    8.12. Magnetyczne właściwości materii
    8.13. Prawo Ampera dla magnetyków. Trzy wektory magnetyczne
    8.14. Obwody magnetyczne
    8.15. Równania Maxwella
9. DRGANIA I FALE
    9.1. Drgania harmoniczne proste
    9.2. Ogólne rozwiązanie równania drgań - drgania tłumione
    9.3. Drgania wymuszone w układzie bez tłumienia
    9.4. Drgania wymuszone z tłumieniem rezonans
    9.5. Indukcyjność i pojemność w obwodzie prądu zmiennego
    9.6. Składanie drgań. Analiza fourierowska
    9.7. Równanie fali akustycznej. Elementy akustyki
    9.8. Rozwiązania równania falowego
    9.9. Fale elektromagnetyczne
    9.10. Promieniowanie dipola elektrycznego
    9.11. Widmo fal elektromagnetycznych
    9.12. Nakładanie się fal prędkość grupowa
    9.13. Fale stojące
    9.14. Odbicie fal od granicy dwóch ośrodków
    9.15. Elementarna teoria dyspersji fal elektromagnetycznych
    9.16. Zasada. Fermata i zasada Huygensa
    9.17. Zjawiska interferencyjne
    9.18. Dyfrakcja fal elektromagnetycznych
    9.19. Polaryzacja światła
10. SZCZEGÓLNA TEORIA W'ZGLEDNOŚCI
    10.1. Wprowadzenie. Transformacja Lorentza
    10.2. Graficzna reprezentacja transformacji Lorentza
    10.3. Elementy dynamiki relatywistycznej
11. PODSTAWY DOŚWIADCZALNE MECHANIKI KWANTOWEJ - KWANTY
    11.1. Promieniowanie cieplne
    11.2. Zjawisko fotoelektryczne
    11.3. Zjawisko Comptona
    11.4. Promieniowanie rentgenowskie
    11.5. Dualizm korpuskularno-falowy promieniowania.
    11.6. Oddziaływanie promieniowania. elektromagnetycznego z materii.
12. PODSTAWY DOŚWIADCZALNE MECHANIKI KWANTOWEJ - BUDOWA ATOMU
    12.1. Odkrycie elektronu
    12.2. Model Thomsona budowy atomu
    12.3. Odkrycie jądra atomowego - model Rutherforda budowy atomu
    12.4. Model Bohra budowy atomu wodoru
13. ELEMENTY MECHANIKI KWANTOWEJ
    13.1. Hipoteza de Broglie'a
    13.2. Interpretacja reguł kwantowania Bohra
    13.3. Probabilistyczna interpretacja fal materii
    13.4. Paczka falowa
    13.5. Zasada nieoznaczoności Heisenberga
    13.6. Równanie Schrödingera
    13.7. Rozwiązania równania Schrödingera dla wybranych potencjałów
    13.8. Kwantowa teoria atomu wodoru
    13.9. Postulaty mechaniki kwantowej
    13.10. Moment pędu w mechanice kwantowej
    13.11. Moment magnetyczny elektronu
    13.12. Spin
    13.13. Doświadczenie Sterna i Gerlacha
    13.14. Atomy wieloelektronowe
    13.15. Statystyki kwantowe
    13.16. Natężenie linii widmowych - prawdopodobieństwo przejść elektronu
    13.17. Emisja wymuszona fotonów - laser
14. ELEMENTY FIZYKI CIAŁA STAŁEGO
    14.1. Budowa i podstawowe właściwości ciał stałych
    14.2. Typy wiązań w ciałach stałych
    14.3. Energia wiązania sieci jonowej
    14.4. Elektrony swobodne w metalu - model Sommerfelda
    14.5. Ciepło molowe sieci krystalicznej - model Einsteina
    14.6. Drgania sieci
    14.7. Model Debye'a ciepła molowego sieci krystalicznej
    14.8. Napięcie kontaktowe
    14.9. Zjawisko termoemisji
    14.10. Nadprzewodnictwo
    14.11. Pasmowa teoria ciał stałych
    14.12. Masa efektywna nośników prądu
    14.13. Półprzewodniki samoistne
    14.14. Półprzewodniki domieszkowe
    14.15. Złącze p-n
    14.16. Czas życia nośników mniejszościowych - tranzystor
15. ELEMENTY FIZYKI JĄDROWEJ
    15.1. Własności jąder atomowych
    15.2. Modele jądra atomowego
    15.3. Przemiany jądrowe
    15.4. Reakcje jądrowe
    15.5. Oddziaływanie promieniowania jądrowego z materią
    15.6. Detekcja promieniowania jądrowego
    15.7. Akceleratory czystek naładowanych


574 stron, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone NARRIDA POLSKA Sp. z o.o. 2000-2014