www.narrida.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:
wydawnictwa polskie
podział tematyczny
 
wydawnictwa anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:
Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:
sposoby płatności i dostawy
kontakt
Cookies na stronie
 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
(22) 216 80 45

CZYNNOŚCI PROCESOWE ZAWODOWEGO PEŁNOMOCNIKA W SPRAWACH CYWILNYCH


PIETRZKOWSKI H.

wydawnictwo: LEXIS NEXIS , rok wydania 2013, wydanie III

cena netto: 142.00 Twoja cena  134,90 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych


Trzecie wydanie znanej publikacji uwzględnia zmiany w procedurze cywilnej związane z likwidacją postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych, wprowadzeniem nowych reguł prezentacji materiału procesowego przez strony w systemie dyskrecjonalnej władzy sędziego, których przejawem jest nałożenie na strony ciężaru wspierania postępowania sądowego, zmianą modelu pozyskiwania przez sąd materiału faktycznego i dowodów oraz udzielaniem przez sąd pouczeń obligatoryjnych i fakultatywnych.

Omówiono ponadto nowe regulacje prawne dotyczące m.in. zdolności sądowej i procesowej, pełnomocnictwa procesowego, apelacji, zażalenia, sprzeciwu od wyroku zaocznego, sprzeciwu od nakazu zapłaty upominawczego, zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, skargi na orzeczenie referendarza sądowego oraz środków prawnych w postępowaniu egzekucyjnym. Nowe regulacje prawne zostały opisane z uwzględnieniem rozwiązań intertemporalnych przyjętych w noweli do Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 3 maja 2012 r.

Jest to publikacja przygotowana specjalnie dla praktyków – adwokatów, radców prawnych, radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, rzeczników patentowych, aplikantów adwokackich i radcowskich, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, a także innych pełnomocników procesowych występujących przed sądami w sprawach cywilnych.


Henryk Pietrzkowski – sędzia Sądu Najwyższego, znany z wielu opracowań i artykułów z zakresu prawa cywilnego, m.in. komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego w części dotyczącej postępowania egzekucyjnego oraz Metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych. Jest współautorem komentarza do Kodeksu cywilnego oraz książek: Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych.


Spis treści:

Wykaz skrótów

Przedmowa

Wprowadzenie

ROZDZIAŁ I. Reprezentacja stron w postępowaniu cywilnym
1. Zdolność postulacyjna
2. Przedstawiciele ustawowi
3. Pełnomocnicy procesowi
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Pełnomocnictwo adwokata
3.3. Pełnomocnictwo radcy prawnego
3.4. Pełnomocnictwo rzecznika patentowego
3.5. Pełnomocnictwo prawnika zagranicznego
3.6. Pełnomocnictwo osoby sprawującej zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoby pozostającej ze stroną w stałym stosunku zlecenia
3.7. Pełnomocnik ustanowiony przez sąd
4. Pełnomocnictwo procesowe
4.1. Rodzaje pełnomocnictwa
4.2. Zakres pełnomocnictwa
4.3. Forma pełnomocnictwa, podpis na pełnomocnictwie, uwierzytelnianie pełnomocnictwa i dokumentów
4.4. Prostowanie, odwoływanie oraz zatwierdzanie oświadczeń i czynności pełnomocnika
4.5. Wygaśnięcie i wypowiedzenie pełnomocnictwa
5. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa
5.1. Podmioty reprezentujące Skarb Państwa
5.2. Zastępstwo procesowe wykonywane przez Prokuratorię
Generalną

ROZDZIAŁ II. Ocena sprawy w zakresie dopuszczalności powództwa i legitymacji procesowej
1. Uwagi ogólne
2. Niedopuszczalność drogi sądowej
3. Brak zdolności sądowej jednej ze stron oraz brak zdolności procesowej powoda
3.1. Zdolność sądowa
3.1.1. Uwagi wstępne
3.1.2. Podmioty, którym przysługuje zdolność sądowa
3.1.3. Skutki procesowe braku zdolności sądowej
3.2. Zdolność procesowa
3.2.1. Uwagi wstępne
3.2.2. Zdolność procesowa osób fizycznych
3.2.3. Zdolność procesowa podmiotów niebędących osobami fizycznymi. Podmiot nieistniejący
4. Zawisłość sporu. Powaga rzeczy osądzonej
4.1. Zawisłość sporu
4.2. Powaga rzeczy osądzonej
5. Legitymacja procesowa

ROZDZIAŁ III. Właściwość sądu. Właściwość trybu postępowania
1. Właściwość sądu
1.1. Uwagi ogólne
1.2. Właściwość rzeczowa
1.3. Wartość przedmiotu sporu (zaskarżenia)
1.4. Właściwość miejscowa
2. Właściwość trybu postępowania
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Rozpoznanie sprawy w trybie procesu z zastosowaniem przepisów o postępowaniu odrębnym

ROZDZIAŁ IV. Terminy procesowe
1. Pojęcie i rodzaje terminów
2. Rozpoczęcie biegu terminu oraz zasady obliczania terminów
3. Uchybienie terminowi
4. Wniosek o przywrócenie terminu
5. Zaskarżalność zarządzenia oraz postanowienia w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu
6. Wzór wniosku o przywrócenie uchybionego terminu

ROZDZIAŁ V. System gromadzenia materiału procesowego
1. Obowiązek aktywnego działania stron
2. Obowiązki sądu w zakresie koncentracji materiału procesowego i zapewnienie szybkości postępowania oraz ciężar wspierania postępowania przez strony
3. System dyskrecjonalnej władzy sędziego. System prekluzji
4. Dyskrecjonalna władza sędziego w postępowaniu nieprocesowym
5. Utrata prawa powoływania się na uchybienia procesowe sądu
6. Prawo do informacji i pouczeń co do czynności procesowych
6.1. Uwagi wstępne
6.2. Obligatoryjne pouczenia
6.3. Fakultatywne pouczenia
6.4. Skutki zaniedbań sądu w zakresie obowiązku udzielenia pouczeń

ROZDZIAŁ VI. Koszty postępowania
1. Zasady uiszczania opłat od pism wnoszonych do sądu
2. Wniosek o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego oraz o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

ROZDZIAŁ VII. Pisma procesowe. Pozew
1. Pisma procesowe
1.1. Uwagi ogólne
1.2. Usuwanie braków formalnych pism procesowych
2. Pozew
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Określenie żądania w pozwie o zasądzenie świadczenia
2.3. Określenie żądania w pozwie o ustalenie istnienia albo nieistnienia stosunku prawnego lub prawa
2.4. Określenie żądania w pozwie o ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa
2.5. Przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie oraz właściwość sądu
2.6. Fakultatywne składniki pozwu
2.7. Wzór pozwu z żądaniem alternatywnym
2.8. Wzór pozwu z żądaniem ewentualnym
3. Skutki wytoczenia powództwa
4. Częściowe dochodzenie świadczenia. Kumulacja roszczeń
5. Skutki doręczenia pozwu
6. Odrzucenie pozwu
6.1. Uwagi wstępne
6.2. Wniosek o odrzucenie pozwu
7. Cofnięcie pozwu i zrzeczenie się roszczenia
8. Zmiana przedmiotowa i podmiotowa powództwa
8.1. Zmiana przedmiotowa powództwa
8.2. Zmiana podmiotowa powództwa

ROZDZIAŁ VIII. Ustosunkowanie się pozwanego do powództwa
1. Odpowiedź na pozew oraz pismo przygotowawcze
2. Zarzuty pozwanego
3. Uznanie powództwa
4. Powództwo wzajemne
5. Ugoda sądowa
5.1. Istota ugody sądowej
5.2. Wzór ugody sądowej
5.3. Uchylenie się od skutków prawnych ugody sądowej

ROZDZIAŁ IX. Czynności w postępowaniu dowodowym
1. Przedmiot i ciężar dowodu
2. Wniosek dowodowy
3. Odmowa dopuszczenia dowodu
4. Wniosek o zabezpieczenie dowodu
5. Okoliczności podlegające udowodnieniu a środki dowodowe
6. Dopuszczenie dowodu z urzędu

ROZDZIAŁ X. Czynności związane z zaskarżeniem orzeczenia
1. Uwagi ogólne
2. Środki zaskarżenia szczególne
2.1. Sprzeciw od wyroku zaocznego
2.1.1. Uwagi wstępne. Termin wniesienia sprzeciwu
2.1.2. Obligatoryjne składniki sprzeciwu
2.1.3. Fakultatywne składniki sprzeciwu
2.1.4. Wniosek o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności
2.1.5. Czynności przy ponownym rozpoznaniu sprawy
2.2. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
2.2.1. Termin i forma wniesienia sprzeciwu
2.2.2. Obligatoryjne składniki sprzeciwu
2.2.3. Fakultatywne składniki sprzeciwu
2.2.4. Czynności w postępowaniu po wniesieniu sprzeciwu
2.3. Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym
2.3.1. Uwagi wstępne
2.3.2. Pełnomocnictwo. Podpis elektroniczny
2.3.3. Oświadczenie zawierające sprzeciw
2.3.4. Postępowanie po wniesieniu sprzeciwu
2.4. Sprzeciw od nakazu zapłaty w europejskim postępowaniu nakazowym
2.4.1. Uwagi wstępne
2.4.2. Pismo zawierające sprzeciw
2.4.3. Postępowanie w sprawie gospodarczej po wniesieniu sprzeciwu
2.5. Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
2.5.1. Termin i forma wniesienia zarzutów
2.5.2. Obligatoryjne składniki pisma zawierającego zarzuty
2.5.3. Fakultatywne składniki pisma zawierającego zarzuty
2.5.4. Czynności w postępowaniu po wniesieniu zarzutów
2.6. Odwołanie się do sądu od zarządzeń przewodniczącego
2.6.1. Odwołanie się do sądu od zarządzenia w przedmiocie wniosku o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu z posiedzenia jawnego
2.6.2. Odwołanie się do sądu od zarządzeń przewodniczącego wydanych w toku rozprawy
2.7. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego
2.8. Skarga na czynności komornika
2.8.1. Uwagi ogólne
2.8.2. Zwykłe wymagania formalne oraz wymagania konstrukcyjne skargi
2.8.3. Fakultatywne składniki skargi
2.8.4. Termin wniesienia skargi
2.8.5. Czynności związane z odrzuceniem skargi
2.8.6. Czynności związane z merytorycznym rozpoznaniem skargi
2.8.7. Wzór skargi na czynność komornika
2.9. Inne skargi przewidziane w postępowaniu egzekucyjnym
2.9.1. Skarga na plan podziału sporządzony przez zarządcę przymusowego
2.9.2. Skarga na udzielenie przybicia
2.10. Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji
2.10.1. Rodzaje planów podziału
2.10.2. Pismo zawierające zarzuty
2.10.3. Kognicja sądu
2.10.4. Zaskarżalność postanowienia rozstrzygającego o zarzutach
2.10.5. Zarzuty na plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego
3. Środki zaskarżenia zwyczajne (odwoławcze)
3.1. Apelacja
3.1.1. Istota postępowania apelacyjnego
3.1.2. Dopuszczalność apelacji
3.1.3. Wymagania formalne apelacji
3.1.4. Postępowanie sprawdzające. Zaskarżalność postanowienia o odrzuceniu apelacji
3.1.5. Merytoryczna treść konstrukcyjnych wymagań apelacji
3.1.5.1. Wskazanie orzeczenia i zakresu zaskarżenia
3.1.5.2. Przedstawienie zarzutów apelacyjnych i ich uzasadnienie
3.1.5.3. Zarzut przekroczenia przez sąd granic swobodnej oceny dowodów
3.1.5.4. Zarzut niewyjaśnienia sprawy oraz sprzeczności istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału
3.1.5.5. Zarzut nierozpoznania istoty sprawy
3.1.5.6. Wniosek apelacyjny
3.1.6. Fakultatywne elementy apelacji
3.1.6.1. Powołanie nowych faktów i dowodów
3.1.6.2. Wniosek o rozpoznanie postanowień sądu pierwszej instancji, które nie podlegały zaskarżeniu
3.1.6.3. Wzór apelacji
3.1.7. Odpowiedź na apelację
3.1.8. Zakres przedmiotowy i podmiotowy rozpoznania sprawy przez sąd drugiej instancji
3.1.8.1. Granice apelacji
3.1.8.2. Zakres zaskarżenia oraz zakaz reformationis in peius
3.1.8.3. Zakaz rozszerzania żądania
3.1.8.4. Czynności dowodowe przed sądem drugiej instancji
3.2. Apelacja w postępowaniu uproszczonym
3.2.1. Odrębności apelacji i postępowania apelacyjnego
3.2.2. Wzór apelacji
3.3. Apelacja w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń
3.3.1. Uwagi wstępne
3.3.2. Szczególne cechy apelacji i postępowania apelacyjnego
3.3.3. Wzór apelacji
3.4. Zażalenie
3.4.1. Uwagi ogólne
3.4.2. Postanowienia kończące i niekończące postępowania w sprawie
3.4.3. Postanowienia wydane na posiedzeniu jawnym i niejawnym
3.4.4. Zaskarżalność postanowień
3.4.5. Warunki formalne i dotyczące treści zażalenia
3.4.6. Zażalenie z wnioskiem o uchylenie postanowienia przez sąd pierwszej instancji, który je wydał
4. Środki zaskarżenia nadzwyczajne
4.1. Skarga kasacyjna
4.1.1. Istota postępowania kasacyjnego
4.1.2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej
4.1.2.1. Uwagi wstępne
4.1.2.2. Orzeczenia podlegające zaskarżeniu
4.1.2.3. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej
4.1.2.4. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi kasacyjnej
4.1.2.5. Przymus adwokacko-radcowski
4.1.2.6. Wymagania formalne zwykłe oraz wymagania konstrukcyjne skargi kasacyjnej
4.1.2.7. Treść zwykłych wymagań formalnych skargi kasacyjnej
4.1.2.8. Treść konstrukcyjnych wymagań skargi kasacyjnej
4.1.2.8.1. Zakres zaskarżenia
4.1.2.8.2. Podstawy kasacyjne i ich uzasadnienie
4.1.2.8.3. Wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania
4.1.2.8.4. Wniosek kasacyjny
4.1.2.9. Fakultatywne składniki skargi kasacyjnej Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia
4.1.2.10. Odpowiedź na skargę kasacyjną
4.1.2.11. Orzeczenia w przedmiocie skargi kasacyjnej
4.1.2.12. Wzór skargi kasacyjnej
4.2. Skarga o wznowienie postępowania
4.2.1. Charakter skargi o wznowienie postępowania
4.2.2. Pełnomocnictwo procesowe w postępowaniu wznowieniowym
4.2.3. Dopuszczalność skargi
4.2.3.1. Uwagi wstępne
4.2.3.2. Orzeczenia podlegające zaskarżeniu
4.2.3.3. Właściwość sądu i termin do wniesienia skargi
4.2.3.4. Wymagania formalne zwykłe oraz konstrukcyjne skargi
4.2.3.5. Podstawy wznowienia
4.2.3.6. Fakultatywne składniki skargi
4.2.4. Przebieg postępowania wznowieniowego
4.2.5. Zaskarżalność orzeczeń wydanych w następstwie rozpoznania skargi
4.2.6. Wzór skargi o wznowienie postępowania (z przyczyny nieważności)

ROZDZIAŁ XI. Czynności procesowe związane z postępowaniem przed sądem polubownym
1. Uwagi wstępne
2. Zapis na sąd polubowny
3. Podstawowe czynności procesowe przed sądem państwowym
4. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego
5. Wniosek o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody zawartej przed tym sądem
6. Wzór umowy o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego (zapis na sąd polubowny)
7. Wzór skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego .

ROZDZIAŁ XII. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
1. Uwagi wstępne dotyczące odpowiedzialności państwa za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej
1.1. Podmioty odpowiedzialne oraz poszkodowany
1.2. Ogólne przesłanki odpowiedzialności
1.3. Szczególne przesłanki odpowiedzialności
1.3.1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną działaniem bądź zaniechaniem legislacyjnym
1.3.2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niewydaniem orzeczenia lub decyzji administracyjnej
1.3.3. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wydaniem orzeczenia lub decyzji administracyjnej
2. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
2.1. Pojęcie "niezgodność z prawem prawomocnego orzeczenia"
2.2. Dopuszczalność skargi
2.2.1. Orzeczenia objęte skargą
2.2.2. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi
2.2.3. Termin do wniesienia skargi. Przymus adwokacko-radcowski
2.2.4. Wymagania formalne zwykłe oraz konstrukcyjne skargi
2.2.4.1. Zwykłe wymagania formalne skargi i skutki ich niezachowania
2.2.4.2. Konstrukcyjne wymagania skargi i skutki ich niezachowania
2.3. Przyjęcie i odmowa przyjęcia skargi do rozpoznania
2.4. Uwzględnienie oraz oddalenie skargi
2.5. Wzór skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

ROZDZIAŁ XIII. Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
1. Uwagi wstępne
2. Strony postępowania. Właściwość sądu
3. Charakter skargi
4. Obligatoryjne i fakultatywne składniki skargi
5. Pojęcie przewlekłości postępowania
6. Postępowanie sprawdzające .
7. Zaskarżalność orzeczenia rozstrzygającego skargę
8. Wzór skargi na przewlekłość postępowania


560 stron, A5, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone NARRIDA POLSKA Sp. z o.o. 2000-2014