www.narrida.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:
wydawnictwa polskie
podział tematyczny
 
wydawnictwa anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:
Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:
sposoby płatności i dostawy
kontakt
Cookies na stronie
 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
(22) 216 80 45

TEORIA SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PERSPEKTYWA STANDARDÓW RACHUNKOWOŚC


NOWAK W.A.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER , rok wydania 2010, wydanie I

cena netto: 91.50 Twoja cena  86,93 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Książka poświęcona jest intelektualnej podstawie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Wychodząc od współczesnych poglądów na rachunkowość, metodologii naukowej, teorii systemów i teorii działania komunikacyjnego,

Autor formułuje unikalną teorię, pozwalającą na całościowe, klarowne, spójne objaśnianie i przewidywanie zagadnień, podejść i instrumentów rachunkowości w ogólności, a sprawozdawczości finansowej w szczególności. Teoria ta uwzględnia kwestię wpisywania się rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w systemy działania społecznego.

Kluczowe zagadnienia ujęte w książce to:

  • Natura i funkcje współczesnej rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.
  • Sprawozdawczość finansowa w świetle funkcjonalnej teorii systemu działania społecznego i teorii działania komunikacyjnego.
  • Sprawozdawczość finansowa w świetle metodologii nauk społecznych.
  • Angloamerykańska droga ku teorii sprawozdawczości finansowej.
  • Regulacyjne ramy konceptualne sprawozdawczości finansowej według standardów angloamerykańskich i standardów międzynarodowych. Wzór systemowego aspektu podmiotu ekonomicznego jako wzór odniesienia ram konceptualnych sprawozdawczości finansowej.
  • Operacjonalizacja odwzorowania stanów i dynamiki systemowego podmiotu ekonomicznego, czyli proces sprawozdawczości finansowej i sposób wykorzystania jego produktów.

Spis treści:

Spis schematów
O autorze
Wstęp

1. Natura i funkcje współczesnej sprawozdawczości finansowej
1.1. Angloamerykańskie poglądy na rachunkowość
1.1.1. Istota rachunkowości w świetle jej definicji
1.1.2. Interpretacje rachunkowości
1.2. Istota sprawozdawczości finansowej i jej interpretacje
1.2.1. Ujęcie ewolucyjne
1.2.2. Ujęcie pragmatyczne
1.3. Role sprawozdawczości finansowej w strukturach społecznych
1.3.1. Sprawozdawczość finansowa jako składnik struktur corporate gorernance
1.3.2. Sprawozdawczość finansowa jako baza mitygacji ryzyka i jego źródło
1.3.3. Sprawozdawczość finansowa jako czynnik stabilności finansowej
i rozwoju ekonomicznego
1.3.4. Sprawozdawczość finansowa jako czynnik trwałego rozwoju zrównoważonego
1.3.5. Sprawozdawczość finansowa jako dobro publiczne
1.3.6. Sprawozdawczość finansowa a rozwój społeczeństwa wiedzy

2. Sprawozdawczość finansowa w świetle funkcjonalnej teorii systemu działania społecznego i teorii działania komunikacyjnego
2.1. System działania społecznego według Talcotta Parsonsa
2.2. Sprawozdawczość finansowa w świetle teorii systemu działania społecznego
2.3.Funkcjonowanie społecznego systemu działania w ujęciu Jiirgena Habermasa - teoria działania komunikacyjnego
2.4. Sprawozdawczość finansowa w świetle teorii działania komunikacyjnego
2.5. Imperatywy systemu sprawozdawczości finansowej

3. Sprawozdawczość finansowa w świetle metodologii nauk społecznych
3.1. Świat społeczny z perspektywy epistemologicznej
3.1.1. Sposoby pozyskiwania wiedzy
3.1.2. Proces badawczy
3.2. Symboliczne odzwierciedlanie realności
3.2.1. Pojęcie
3.2.2. Klarowanie pojęcia, czyli definicja konceptualna
3.2.3. Proceduryzacja pojęcia, czyli definicja operacyjna
3.2.4. Aplikacja definicji operacyjnej, czyli pomiar
3.2.5. Poziomy pomiaru
3.2.6. Jakość pomiaru
3.3. Abstrakcyjne ujęcie i interpretowanie realności, czyli teoria
3.3.1. Istota teorii
3.3.2. Funkcje teorii
3.3.3. Typy teorii
3.4. Modele realności
3.5. Teorie i modele a badania empiryczne
3.6. Sprawozdawczość finansowa jako egzemplifikacja metodologii nauk społecznych
3.6.1. Sprawozdawczość finansowa jako proces badawczy
3.6.2. Sprawozdawczość finansowa jako symboliczne odzwierciedlanie realności
3.6.3. Teoria sprawozdawczości finansowej

4. Angloamerykańska droga ku teorii sprawozdawczości finansowej
4.1. Uwagi epistemologiczne
4.2. Poszukiwanie zasad rachunkowości do lat 60. XX wieku
4.2.1. Indywidualne próby formułowania teorii
4.2.2. Kolektywne próby formułowania teorii
4.3. Rozwój struktury instytucjonalnej rachunkowości angloamerykańskiej
4.3.1. Do roku 1920
4.3.2. Lata 1920-1952, czyli okres formowania struktury instytucjonalnej.
4.3.3. Okres konsolidacji, czyli lata 1953-1969
4.4. Początki ery nowoczesnej sprawozdawczości finansowej - po roku 1969

5. Regulacyjne ramy konceptualne angloamerykańskiej sprawozdawczości finansowej
5.1. Charakterystyka zbioru regulacyjnych ram konceptualnych
5.2. Funkcje regulacyjnych ram konceptualnych według ich twórców
5.2.1. Ramy konceptualne amerykańskiej Rady Standardów Rachunkowości Finansowej (US FASB)
5.2.2. Ramy konceptualne IASB
5.2.3. Nowozelandzkie ramy konceptualne z 1993 roku
5.2.4. Brytyjskie ramy konceptualne (UK ASB SoP)
5.2.5. Generalizacja funkcji regulacyjnych ram konceptualnych
5.3. Ujawnianie realności według regulacyjnych ram konceptualnych
5.3.1. Amerykańskie ramy konceptualne FASB
5.3.2. Ramy konceptualne IASB (IASB Framework)
5.3.3. Nowozelandzkie ramy konceptualne (NZ SoC)
5.3.4. Brytyjskie ramy konceptualne (UK ASB SoP)
5.4. Odzwierciedlanie realności według regulacyjnych ram konceptualnych
5.4.1. Podejście regulacyjnych ram konceptualnych do odzwierciedlania realności
5.4.2. Elementy sprawozdań finansowych, uznanie i pomiar w ramach konceptualnych US FASB
5.4.3. Elementy sprawozdań finansowych, uznanie i pomiar w ramach konceptualnych IASB
5.4.4. Elementy sprawozdań finansowych, uznanie i pomiar w nowozelandzkich ramach konceptualnych
5.4.5. Elementy sprawozdań finansowych, uznanie i pomiar w brytyjskich ramach konceptualnych
5.5. Uogólniony wzór sposobu ujawniania i odzwierciedlania realności według regulacyjnych ram konceptualnych

6. Wzory odniesienia ram konceptualnych sprawozdawczości finansowej
6.1. Filozofia świata podmiotów ekonomicznych
6.1.1. Natura bytów
6.1.2. Postacie bytów
6.1.3. Cechy bytów
6.1.4. Systemowość
6.1.5. Złożony system adaptacyjny
6.1.6. Przewidywalność przyszłych stanów złożonego systemu adaptacyjnego
6.1.7. Sytuacja pomiarowa i pomiar a złożony system adaptacyjny
6.1.8. Czas, energia i informacja w działaniach złożonego systemu adaptacyjnego
6.2. Podmiot ekonomiczny jako byt
6.2.1. Status bytowy podmiotu ekonomicznego
6.2.2. Wzór podmiotu ekonomicznego jako całości
6.2.3. Cechy podmiotu ekonomicznego jako bytu
6.2.4. Systemowy aspekt podmiotu ekonomicznego
6.3. Wzory systemowego aspektu podmiotu ekonomicznego jako odniesienie ram konceptualnych
6.4. Definicja rachunkowości z perspektywy podejścia systemów
6.5. Sprawozdawczość finansowa jako proces w systemie społecznym podmiotu ekonomicznego

7. Operacjonalizacja odwzorowań systemowego aspektu podmiotu ekonomicznego
7.1. Określanie stanów fundamentalnych atrybutów systemowych i pozycji finansowej podmiotu ekonomicznego
7.2. Konto jako instrument odwzorowania zdarzeń ekonomicznych w systemie otwartym
7.3. Plan kont jako instrument odwzorowania systemowego aspektu podmiotu ekonomicznego
7.4. Analiza finansowa systemowego aspektu podmiotu ekonomicznego
7.5. Płaszczyzny zrównoważonego kształtowania i odwzorowania systemowego aspektu podmiotu ekonomicznego
7.6. Czas, energia i informacja w działaniach odwzorowujących podmiot ekonomiczny
7.7. Predykcja stanów i dynamiki pozycji finansowej
7.8. Sterowanie podmiotem ekonomicznym a odwzorowanie i predykcja pozycji finansowej
7.9. Sterowanie podmiotem ekonomicznym a interesariusze
7.10. Informacja rachunkowościowa a relacje międzyorganizacyjne
7.11. Regulacja odwzorowań rachunkowościowych

Zakończenie
Bibliografia
Załącznik.

Struktury regulacyjnych ram konceptualnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
Ramy konceptualne US FASB - lata 1978-2000
Ramy konceptualne IASC/IASB - rok 1989
Kanadyjskie ramy konceptualne - rok 1991
Nowozelandzkie ramy konceptualne - rok 1993
Brytyjskie ramy konceptualne - rok 1999
Australijskie ramy konceptualne - lata 1985-1995
Australijskie ramy konceptualne - rok 2004
Nowozelandzkie ramy konceptualne - rok 2005
Południowoafrykańskie ramy konceptualne - rok 2006
Wspólne ramy konceptualne IASB-FASB - zapoczątkowane w 2008 roku


368 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone NARRIDA POLSKA Sp. z o.o. 2000-2014