www.narrida.pl
wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:
wydawnictwa polskie
podział tematyczny
 
wydawnictwa anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:
Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:
sposoby płatności i dostawy
kontakt
Cookies na stronie
 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
(22) 216 80 45

SKUTECZNOŚC ROZLICZEŃ FINANSOWYCH W HANDLU ZAGRANICZNYM


BURŻACKA-MAJCHER M.

wydawnictwo: SGH , rok wydania 2006, wydanie I

cena netto: 43.50 Twoja cena  41,33 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

W książce poruszono istotny problem dotyczący możliwości efektywnego wykorzystania przez przedsiębiorstwa różnorodnych form rozliczeń w transakcjach zagranicznych. Waga problemu oraz jego nader aktualny charakter wynika z faktu stałego rozwoju w Polsce współpracy gospodarczej z zagranicą, wiążącej się z koniecznością stosowania skutecznych instrumentów finansowych w trakcie realizowania kontraktów handlowych
[...]. Dużo uwagi poświecono w książce różnorodnym formom rozliczeń zagranicznych. Umiejętnie i systematycznie określono tu specyfikę tych zagadnień, odnosząc je do obszarów form nieuwarunkowanych i uwarunkowanych.
Wykorzystany przez Autorkę bogaty dorobek teoretyczny opisujący te zagadnienia został znakomicie powiązany z wartkim nurtem praktyki gospodarczej. Posłużyły do tego m.in. bogate zestawienia empiryczne ilustrujące natężenie i rozwój poszczególnych metod służących rozliczeniom finansowym z partnerami zagranicznymi. Wykazano się tu
wysoką umiejętnością „uszeregowania” poszczególnych form płatności z jednoczesnym wyraźnym i jednoznacznym zaakcentowaniem stopnia ich przydatności w świetle uwarunkowań gospodarczych, w jakich funkcjonuje nasza przedsiębiorczość.

Z recenzji prof. dr hab. Leokadii Oręziak

 


SPIS TREŚCI


Rozdział I. Specyfika rozliczeń międzynarodowych
1.1. Istota i zasady rozliczeń w transakcjach zagranicznych przedsiębiorstwa
1.2. Rola kredytu handlowego w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej na rynkach międzynarodowych
1.3. Wpływ ryzyka na efektywność rozliczzeń w transakcjach międzynarodowych

1.3.1. Źródła i uwarunkowania powstania ryzyka
1.3.2. Charakterystyka i rodzaje ryzyka w rozliczeniach zagranicznych
1.3.3. Zasady i metody zarządzania ryzykiem. Sposoby przeciwdziałania ryzyku w handlu zagranicznym

1.4. Rola banków w operacjach zagranicznych przedsiębiorstw

1.4.1. Znaczenie pośrednictwa bankowego
1.4.2. Kryteria wyboru właściwego banku przez przedsiebiorstwo
1.4.3. Banki w ocenie przedsiębiorstw uczestniczących w obrotach z zagranicą 
Podsumowanie

Rozdział II. Znaczenie kontraktu i jego warunków w transakcjach z odroczonym terminem płatności
2.1. Miejsce kontraktu w transakcjach w handlu zagranicznym
2.2. Kontrakt w handlu zagranicznym a umowa krajowa
2.3. zasady ponoszenia odpowiedzialności w handlu zagranicznym - uregulowania prawne

2.3.1. Uregulowania międzynarodowe
2.3.2. Znaczenie dzialalności Międzynarodowej Izby Handlowej  

2.3.2.1. Istota zwyczajów i uzansów handlowych
2.3.2.2. Formuły INCOTERMS oraz ich rola w zabezpieczaniu przed zdywersyfikowanym ryzykiem
2.3.2.3. Znaczenie Jednolitych Zasad i Praktyk dotyczących Akredytyw Dokumentowych w rozliczeniach międzynarodowych
2.3.2.4. Jednolite Reguły dotyczące Inkasa Dokumentowego

2.3.3. Znaczenie polskich norm i przepisów dewizowych w obrotach z zagranicą
Podsumowanie

Rozdział III. Wpływ nieuwarunkowanych form płatności na poziom bezpieczeństwa transakcji zagranicznych
3.1. Skuteczność polecenia wypłaty w transakcjach międzynarodowych

3.1.1. Istota operacji
3.1.2. Cechy polecenia wypłaty i jego rodzaje
3.1.3. Polecenie wypłaty w praktyce handlowej przedsiębiorstw

3.2. Rola czeku w obrocie z zagranicą

3.2.1. Pojęcie i typy czeków
3.2.2. Zastosowanie czeków w obrocie zagranicznym

3.3. Wykorzystanie weksla w praktyce handlowej przedsiębiorstw

3.3.1. Istota weksla i jego rodzaje
3.3.2. Weksel w płatnościach zagranicznych
Podsumowanie

Rozdział IV. Rola instrumentów o charakterze uwarunkowanym w redukcji ryzyka transakcji handlu zagranicznego
4.1. Znaczenie akredytywy dokumentowej w transakcjach z odroczonym terminem płatności

4.1.1. Istota akredytywy
4.1.2. Cechy charakterystyczne akredytywy dokumentowej
4.1.3. Różnorodność akredytyw stosowanych w praktyce
4.1.4. Wykorzystanie akredytywy w praktyce gospodarczej – sposób rozliczeń z punktu widzenia eksportera i importera, z uwzględnieniem szans i ograniczeń

4.2. Rola inkasa dokumentowego i polecenia wypłaty o charakterze uwarunkowanym w obrotach międzynarodowych

4.2.1. Istota inkasa dokumentowego
4.2.2. Rodzaje inkasa
4.2.3. Ocena inkasa z punktu widzenia eksportera i importera
4.2.4. Znaczenie polecenia wypłaty o charakterze uwarunkowanym

4.3. Specyfika dokumentacji oraz wpływ błędów na efektywność realizacji transakcji w handlu międzynarodowym
4.4. Wybór formy zapłaty i ustalenie warunków płatności w kontraktach eksportowych i importowych
Podsumowanie

Rozdział V. Wpływ alternatywnych metod redukcji ryzyka na poziom bezpieczeństwa transakcji handlu zagranicznego z odroczonym terminem płatności
5.1. Rola gwarancji bankowych w redukcji ryzyka towarzyszącego obrotom międzynarodowym

5.1.1. Istota i cechy gwarancji
5.1.2. Rodzaje gwarancji bankowych
5.1.3. Znaczenie gwarancji bankowych w obrocie międzynarodowym przedsiębiorstw

5.2. Znaczenie systemu ubezpieczeń kredytów eksportowych

5.2.1. Konieczność minimalizacji ryzyka eksportera
5.2.2. Zasady funkcjonowania ubezpieczenia
5.2.3. Działalność ubezpieczeniowa KUKE S.A.
5.2.4. Korzyści ubezpieczania kontraktów eksportowych

5.3. Znaczenie faktoringu i forfaitingu w transakcjach handlu zagranicznego

5.3.1. Wpływ faktoringu na skuteczność rozliczeń transakcji zagranicznych

5.3.1.1. Wielkość i struktura obrotów faktoringowych w Polsce
5.3.1.2. Analiza korzyści i kosztów stosowania factoringu międzynarodowego przez przedsiębiorstwa w Polsce

5.3.2. Możliwości efektywnego wykorzystania forfaitingu w handlu zagranicznym

5.4. Badanie wiarygodności partnera zagranicznego jako mechanizm redukcji ryzyka w handlu zagranicznym

5.4.1. Partnerzy handlowi w obrocie międzynarodowym
5.4.2. Zasoby informacyjne w procesie badania wiarygodności partnera gospodarczego
5.4.3. Utrudnienia w pozyskiwaniu informacji w obrocie gospodarczym
5.4.4. Znaczenie oceny solidności płatniczej klienta
Podsumowanie

Rozdział VI. Uwarunkowania skuteczności rozliczeń pieniężnych w handlu międzynarodowym w świetle wyników badań empirycznych
6.1. Specyfika rozliczeń transakcji z zagranicą wśród eksporterów w Polsce
6.2. Analiza częstotliwości i zakresu wykorzystania instrumentów zwiększających bezpieczeństwo rozliczeń w handlu z zagranicą
6.3. Identyfikacja uwarunkowań w zakresie dostępu przedsiębiorstw do instrumentów zwiększających bezpieczeństwo transakcji międzynarodowych
6.4. Zasady doboru kontrahentów oraz przygotowywania kontraktów handlowych
6.5. Poziom świadomości polskich przedsiębiorców w zakresie dostępnych metod redukcji ryzyka towarzyszącego transakcjom na rynkach zagranicznych

Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia


248 stron, B5

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone NARRIDA POLSKA Sp. z o.o. 2000-2014